Шаг чаагай - Шагаа чаагай

События

13 Фев.

Шагаа будуузунде Самагалтайнын уругларынын уран-чуул школазынын башкылары, школавыстын хоочун башкыларынга Ондар Ираида Данзынмаевна, Делег Юрий Бадыевич, Кунгаалай Раиса Шимитовнага Шагаа байырлалы таварыштыр чолукшааннар. 

База культура одаанга башкылар, топчуткен библиотека системазынын ажылдакчылары болгаш «Эзир-Кара» ансамбилинин уруглар,оолдары-биле тыва оюннар ойнап,хоглеп дыштанганнар.